Kontakt

Kontakt

Financial Solutions ZM Sp. z o.o.

59-300 Lubin, ul. Wileńska 8/3

Infolinia: 575-134-909

Email: kontakt@rozwiazaniafinansowe.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek – Piątek: 08:00 – 16:00

Zapraszamy do kontaktu!

13 + 12 =

Załącznik nr 1/001 – obowiązek informacyjny RODO

Szanowni Państwo,
Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679|z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz chylenia dyrektywy 95/46/WE.
1. W świetle powyższego informujemy, że: Administratorem przekazywanych danych osobowych (dalej: Administrator) jest Financial Solutions ZM Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie 59-300 ul. Wileńska 8/3. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wileńska 8/3, 59-300 Lubin lub email: kontakt@rozwiazaniafinansowe.pl oraz pod telefonem 575 134 909.
2. Dane osobowe mogą być przetwarzana w następujących celach:
− W celu świadczenia przez Administratora danych usług, w tym usług pośrednictwa finansowego – podstawa przetwarzania jest zawarta z umową (przetwarzanie opiera się wówczas na podstawie art. 6 ust.1 lit. b)RODO). Umowa może być w takim przypadku zawierana również w formie ustnej poprzez chociażby uczestniczenia w spotkaniu z ekspertem Administratora danych celem poszukiwania odpowiedniej usługi;
− Marketingu bezpośredniego produktów lub usług za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej – podstawą prawną przetwarzania jest wyrażenie zgody (przetwarzanie opiera się wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
− Marketingu bezpośredniego produktów i usług, w tym profilowania -podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych (przetwarzanie opiera się wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
− Analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych (przetwarzanie opiera się wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
− Wypełnienia obowiązków prawnych, w szczególności związanych z przeciwdziałaniem prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (przetwarzanie opiera się wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
3. Przekazywane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań w zakresie niezbędnym do ich wykonania, podanie ich jest dobrowolne, ale brak podania skutkować będzie brakiem możliwości realizacji niektórych zadań / umów. Dane nie są profilowane.
4. Jeśli zostanie wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Financial Solutions ZM Sp. z o.o. w celach marketingowych, tj przesyłania informacji o produktach, usługach, przedstawiania propozycji i ofert handlowych, informacji o promocjach, zaproszeń na targi, pokazy i prezentacje będą one przetwarzane również w tych celach.
5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także będą udostępniane Partnerom zewnętrznym , których firma Financial Solutions ZM Sp. z o.o. jest pośrednikiem lub współpracuje tj, wybranym Bankom, Towarzystwom Ubezpieczeniowym , Partnerom programu lojalnościowego itd.
6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat licząc od daty realizacji danej umowy, a w przypadku danych przetwarzanych za zgodą – do czasu cofnięcia zgody, lub zaprzestania działalności przez Financial Solutions lub jego następców prawnych, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które dokonano przed cofnięciem zgody
7. Administrator danych oraz zatrudniony personel został odpowiednio przeszkolony i dba o bezpieczeństwo ich przechowywania.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdemu przysługuje prawo do:
− żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
− żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
− żądania od Administratora usunięcia danych osobowych,
− żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
− wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
− przenoszenia danych osobowych,
− wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: kontakt@rozwiazaniafinansowe.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: ul. Wileńska 8/3, 59-300 Lubin.
Informujemy również, że: Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.